Cookie policy

 1. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

V&V-Infra BV(BA), met maatschappelijke zetel te 3290 Industriepark 20, 3290 Diest, met KBO nr.: 0838.428.705               (www.vnvinfra.be)  erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

V&V-Infra verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

 1. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van V&V-Infra is van toepassing op de gehele website (www.vnvinfra.be), alsmede op alle door V&V-Infra aangeboden online diensten.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De website van V&V-Infra maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies, browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de website raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de website te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de website dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name Eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en Derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

First party cookies zijn die cookies die door V&V-Infra zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de website.

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de website te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de website van V&V-Infra die door derde partijen beheerd worden.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de website actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn. 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de website.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op de website van V&V-Infra raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van de website (www.vnvinfra.be) is het aangeraden cookies te aanvaarden of te activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. V&V-Infra streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk.

De (persoons)gegevens waarvan V&V-Infra via first party-cookies kennis krijgt, worden enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contact formulier, worden via een veilige verbinding (SSL-certificaat) doorgestuurd tussen uw browser en de server.  V&V-Infra kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de website opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan u terecht onder hoofdstuk VII.

 1. Soorten cookies

Cookies, zoals wanneer beheerd door V&V-Infra als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de website (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de website hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de website, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);
 • Functionele cookies: hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de websitegebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het websiteverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de website mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de website terecht komt);
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde websites aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de websitebezoeker;
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de website mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de website getoond wordt;
 1. Aanwezige cookies op www.vnvinfra.be:

Cookie

Categorie

Soort

Doel

Bewaartermijn

viewed_cookie_policy

First party

Noodzakelijk

Kijkt na of de bezoeker heeft geklikt op de cookie banner

1 jaar

_hjFirstSeen

First party

Analytisch

Identificeert een nieuwe gebruiker

Sessie

_hjTLDTest

Third party

Analytisch

Bij het uitvoeren van het Hotjar script wordt het meest algemene cookiepad bepaald dat gebruikt moet worden in plaats van de hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies kunnen worden gedeeld over subdomeinen. De _hjTLDTest-cookie wordt opgeslaan op verschillende URL-substring-alternatieven totdat deze mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd

sessie

_hjIncludedInPageviewSample

Third party

Analytisch

Om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te generen

30 minuten

_hjAbsoluteSessionInProgress

Third party

Analytisch

Geconfigureerd opdat Hotjar het begin van het traject van de gebruiker zou kunnen volgen voor een totaal aantal sessies. Bevat geen identificeerbare informatie

30 minuten

_hjid

Third party

Analytisch

Verkrijgen van gegevens over het gedrag van de gebruiker die de website bezoekt voor statistische doeleinden

1 jaar

age_gate

First party

Noodzakelijk

Kijkt na of de gebruiker de leeftijdsbanner heeft ingevuld en ouder of jonger is dan 21 jaar

Sessie

_gid

Third party

Analytisch

Bijhouden van statistieken en hoe de gebruiker de website bezoekt, met he toog op de verbetering van diensten en online portalen en het onderscheiden van gebruikers via google analytics

1 jaar

_gat

Third party

Analytisch

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen via google analytics

1 jaar

_ga

First party

Analytisch

Bijhouden van statistieken en hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op de verbetering van diensten en online portalen en het onderscheiden van gebruikers via google analytics. Informatie wordt op anonieme wijze bijgehouden

1 jaar

_gat_gtag_UA_130626024_1

First party

Analytisch

Analyseren van de gebruikersinteractie met de website

1 jaar

 

V&V-Infra tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de website, neem dan zeker contact op met V&V-Infra (info@vnvinfra.be) voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid op de website van V&V-Infra.  

V&V-Infra behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

V&V-Infra tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt V&V-Infra over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG). 

VII. Het beperken of blokkeren van cookies

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de website via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal u uw voorkeur heeft doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de website en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

De specifieke cookies van Google Analytics, waarbij er gegevens van uw websitebezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u steeds beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door V&V-Infra van noodzakelijke cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de website kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de websitebezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van V&V-Infra

Naast het gebruik van cookies op de website, kan er door V&V-Infra ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een verzoek tot richt via het contactformulier. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid op de website van V&V-Infra te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

 1. Wijziging van het cookiebeleid

V&V-Infra behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de website voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de website (www.vnvinfra.be) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

 1. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van V&V-Infra zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van V&V-Infra om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

 1. Vragen of opmerkingen?

V&V-Infra tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de website. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met V&V-Infra op één van volgende wijzen:

V&V-Infra stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Het cookiebeleid van V&V-Infra werd laatst gewijzigd op 21.02.2022