Disclaimer

Deze website en online platform is eigendom van V&V-Infra BV(BA), met maatschappelijke zetel te 3290 Industriepark 20, 3290 Diest, met KBO nr.: 0838.428.705 ( www.vnvinfra.be )

Hierna genoemd: “V&V- Infra”,

Het gebruik en/of raadpleging van de website van V&V- Infra (www.vnvinfra.be) is onderworpen aan de hierna opgenomen bepalingen.

Door de loutere raadpleging van deze website, erkent de bezoeker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige bepalingen en deze te aanvaarden.

Indien er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van V&V- Infra, hebben deze laatste voorrang.

V&V- Infra behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze disclaimer ten allen tijde te wijzigen zonder verplichting tot kennisgeving of aankondiging. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op toekomstige raadpleging van de website.

Informatie en aansprakelijkheid

De op de website (www.vnvinfra.be) weergegeven informatie (met inbegrip van hyperlinks, plug-ins etc. afkomstig van of verwijzend naar andere websites) wordt met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd door V&V- Infra, rekening houdende met de meest recente ontwikkelingen en/of beschikbare informatie. Deze informatie is steeds algemeen en informatief en beantwoordt niet noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie en behoeften van de bezoeker.

V&V- Infra kan echter niet garanderen dat deze informatie en gegevens alomvattend, volledig, nauwkeurig en ten allen tijde bijgewerkt zijn. V&V- Infra kan dan ook niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zich zou voordoen of zou kunnen voortvloeien uit onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze website.

V&V- Infra behoudt zich het recht voor om de aangeboden goederen en informatie hierover op de website op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder verplichting in hoofde van V&V- Infra tot enige kennisgeving of opgave van reden en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Daarnaast aanvaardt V&V- Infra geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz. Deze omstandigheden kunnen gekwalificeerd worden als overmacht, ondanks de inspanningen van V&V- Infra tot het nemen van voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Een inlichting, sterkmaking, aanbeveling of andere dienstverlening is slechts bindend in geval van schriftelijke bevestiging door V&V- Infra.

Gebruik van informatie, slogans, ideeën of foto’s van uitgevoerde werken en dergelijke op deze website, waaronder onder meer overname, doorgifte aan derden, publicatie, openbaarmaking, kopiëren, bewerken, doorlinken, reproductie of mededeling voor commerciële of aanverwante doeleinden is niet toegelaten en dit ongeacht vorm en middel, tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V&V- Infra. Inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten geeft aanleiding tot schadevergoeding van 2.000,00 euro per inbreuk en tot wettelijke strafsancties.

Dit onverminderd het recht van V&V- Infra tot het vorderen van compensatie voor haar werkelijk geleden schade indien deze het forfaitair bedrag te boven blijkt te gaan, alsmede het recht tot het treffen van overige maatregelen die noodzakelijk worden geacht om een einde te stellen aan de inbreuken op deze bepaling.

Hyperlinks en verwijzingen

De website van V&V- Infra (www.vnvinfra.be) kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links werden uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht.

Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op deze website kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.

V&V- Infra houdt zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie op de website te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

In geen geval kan V&V- Infra aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.

Verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het bezoek aan de website kunnen onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt worden door V&V- Infra: naam, voornaam, leeftijd, telefoonnummer, rijksregisternummer, financiële gegevens (rekeningnummer), mailadres, adres, IP-adres, locatiegegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor contactname bij het invullen van het contactformulier, het eventueel versturen van nieuwsbrieven, reclame en gepersonaliseerde boodschappen per e-mail, alsook voor het monitoren van uw bezoek aan de website van V&V- Infra. De verwerking van de persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstellingen en/of de draagwijdte van de door de bezoeker verleende toestemming. Uw persoonsgegevens worden in regel niet bekendgemaakt aan derden.

Alvorens tot de verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan, wordt de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker/gebruiker gevraagd (cfr. cookiebanner en/of opt-in). De bezoeker heeft ten allen tijde het recht om diens toestemming terug in te trekken, te beperken, alsook om de verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen.

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website, het gebruik van het online platform en uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid van de website (www.vnvinfra.be) raadpleegbaar via de website.

Vertrouwelijkheid

V&V- Infra erkent het belang van vertrouwelijkheid en verbindt zich er dan ook toe alle informatie die de bezoeker/gebruiker (uit eigen beweging of ter uitvoering van de dienstverlening) aan haar bezorgt, met inbegrip van persoonsgegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, als vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet, alsmede Verordening (EU) 2016/679.

De bezoeker verklaart zich akkoord dat V&V- Infra de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Nietigheid van de bepalingen

In het geval een bepaling of gedeelte van deze disclaimer onuitvoerbaar of nietig verklaard wordt, betreft dit een louter partiële nietigheid waarbij de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen niet wordt aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhoudingen tussen V&V- Infra en de bezoeker is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht het toepasselijk recht aangeduid onder Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is uit verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) of het Weens Koopverdrag.

In het geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van V&V- Infra bevoegd.

 

De disclaimer van V&V- Infra werd laatst gewijzigd op 21.02.2022